Rank Student Name School Name City,State Grand Total
Rank Student Name School Name City,State Grand Total
1 ES 658 Pond Creek-Hunter MS Pond Creek , OK 3156
2 PR 442 Tuttle Int Tuttle , OK 2449
3 KWC 001 Tuttle Int Tuttle , OK 1356
4 Landon 001 Afton School Afton , OK 596